Naglak Krotoszyn - Producent zawiasów i wózków do bram Naglak s.c.

Zadzwoń:

+48 690 343 272

Napisz wiadomość:

info@parkingjowisz.pl

Home 9 Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1. Podstawowe definicje

 1. Polityka Prywatności – zbiór zasad, określających zakres i charakter przetwarzania danych osobowych Użytkownika strony www przez Administratora tejże strony, w związku z korzystaniem ze strony przez Użytkownika.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, składająca zapytanie lub zamówienie odnośnie usług, wykonywanych przez Administratora.
 3. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest:
  Parking Jowisz, Wolności 11a, 42-625 Pyrzowice; tel.: +48 690 343 272, info@parkingjowisz.pl.
 4. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wskazane powyżej adres e-mail oraz numer telefonu.

§2. Cel przetwarzania danych przez Administratora.

 1. Użytkownik poprzez formularz kontaktowy powierza Administratorowi swoje dane osobowe w celu korzystania z serwisów www Administratora. Możliwa jest dzięki temu obsługa Użytkownika przez Administratora oraz udzielenie Użytkownikowi informacji na temat świadczonych przez Administratora usług.
 2. Użytkownik, podając swój numer telefonu, wyraża zgodę na kontakt telefoniczny w celach opisanych w punkcie 1.
 3. Użytkownik, podając swój adres e-mail, wyraża zgodę na kontakt mailowy w celach opisanych w punkcie 1.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pomimo wyrażonej przez Użytkownika zgody, w niektórych przypadkach kontakt w celach handlowych może okazać się niemożliwy.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane partnerom Administratora, z którymi współpracuje, łącząc, oferowane Użytkownikowi produkty lub usługi. W przypadku zawarcia współpracy dostęp do danych mogą mieć również podwykonawcy, zatrudniani przez Administratora, na przykład firmy księgowe.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zapytania Użytkownika podczas kontaktu z nim o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. W przypadku braku udzielenia zgód przez Użytkownika, dane nie będą w tych celach przetwarzane.

§3. Zakres przetwarzania danych przez Administratora.

 1. W zakres danych, gromadzonych przez Administratora na podstawie opisywanej w tym miejscu Polityki Prywatności wchodzą: dane Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adresy IP, adres www domeny Użytkownika, której mają dotyczyć usługi, świadczone przez Administratora.
 2. Powyższy zakres przetwarzania danych dotyczy również wykonywania kopii zapasowych.
 3. Na stronie internetowej działa zautomatyzowany system, który pozwala na monitorowanie zachowania Użytkownika oraz dopasowanie do niego treści. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie korzystania z serwisu zgłosić sprzeciw wobec monitorowania jego działań.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu poprawienia jakości działania serwisu, optymalizacji korzystania z niego oraz dopasowania zawartości do preferencji Użytkownika. Pliki te pozwalają określić podstawowe parametry urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, takie jak: typ urządzenia, czy kraj, w którym odwiedzono witrynę.
 5. Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora również w celu gromadzenia anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
 6. Warunki pozyskiwania i przechowywania plików cookies ustala sam Użytkownik za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Automatyczna obsługa plików cookies może w ten sposób zostać np. całkowicie zablokowana. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Wszelkie ograniczenia mogą jednak wpłynąć na funkcjonalność serwisu. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 7. Administrator dokona zgłoszenia zbioru danych osobowych Użytkowników do rejestracji w zakresie i na warunkach wymaganych przez RODO lub inne, obowiązujące przepisy.

§4. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.

 1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,  ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może skorzystać z wymienionych uprawnień, wysyłając maila z żądaniem wykonania danej czynności na adres e-mail: info@parkingjowisz.pl.
 3. Administrator niezwłocznie wykonuje żądanie Użytkownika. Zastrzega się jednak, że wykonanie tej czynności może mieć wpływ na możliwość lub charakter obsługi Użytkownika w zakresie świadczonych przez Administratora usług.

§5. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika nie dłużej, niż jest to konieczne do obsługi Użytkownika przez Administratora, udzielenia Użytkownikowi informacji na temat świadczonych przez Administratora usług lub wywiązania się z ciążących na Administratorze zobowiązań. Po tym czasie dane mogą być przechowywane jedynie w celu zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

§6. Obowiązki Administratora.

Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:

  1. zabezpieczenia danych przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą, zmianami oraz udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. przetwarzania danych osobowych jedynie w zakresach, na jakie Użytkownik wyraził zgodę,
  3. kontroli prawidłowości przetwarzania danych,
  4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
  5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji, opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzania tych danych, w tym w szczególności: Rejestru Procesów Przetwarzania Danych, Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do Przetwarzania Danych Osobowych,
  6.  zapewnienia, aby urządzenia oraz systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.