Naglak Krotoszyn - Producent zawiasów i wózków do bram Naglak s.c.

Zadzwoń:

+48 690 343 272

Napisz wiadomość:

info@parkingjowisz.pl

Home 9 Regulamin

Regulamin

Regulamin parkingu JOWISZ

1. Parking Jowisz to parking w Pyrzowicach, który jest dozorowany, monitorowany, ogrodzony, utwardzony, płatny, czynny 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Użytkownik pojazdu wjeżdzając na teren parkingu akceptuje warunki umowy wynikające z niniejszego „regulaminu” i zobowiązuje sie do ścisłego przestrzegania jego postanowień.

3. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu Jowisz podana jest w cenniku oraz podczas składania rezeracji poprzez formluarz rezerwacji.

4. Opłata za parkowanie jest uiszczana gotówką w dniu wjazdu na parking.

5. Opłata parkingowa liczona jest za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju pojazdu na parkingu liczone od godziny pozostawienia samochodu.

6. Nie zwracamy opłaty za postój niewykorzystany lub krótszy od zarezerwowanego.

7. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w pełni ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

8. Zaparkowany pojazd powinien mie szczelnie zamknięte szyby, drzwi i bagażnik, tak aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania sie do tego punktu regulaminu.

9. Osoba pozostawiająca samochód na parkingu ma obowiązek okazać obsłudze parkingu wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym podczas pozostawiania samochodu na parkingu.

10. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.

11. Na żądanie pracownika Klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu lub potwierdzić jego własność czy też możliwość użytkowania.

12. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zatrzaśnięcia w pojeździe, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klientatylko i wyłącznie po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego lub dowodu potwierdzającego możliwości użytkowania zgodnie z wiedzą właściciela pojazdu.

13. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych. Zalecane jest zastosowanie zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń o ile są sprawne. Za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku, gdy pojazd nie został zamknięty parking nie odpowiada.

14. Na terenie Parkingu:
– obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
– obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenie papierosów,
– obowiązuje zakaz spożywania alkoholu

15. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych. Jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami bezwzględnie zakazany jest postój na naszym parkingu.

16. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu – w pełni odpowiedzialność za uszkodzenia ponosi użytkownik pojazdu.

17. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe podczas postoju, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu po zakończonym postoju.

18. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu.

19. Parking Jowisz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.